Η Εταιρεία

Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας διαθέτοντας εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Tο 2005 η εταιρεία ξεκίνησε την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 στην κατασκευή τεχνικών έργων, ενώ πλέον έχει εναρμονιστεί με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 & ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 στην κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Μετά από σχεδόν μία δεκαετία έντονης και δυναμικής παρουσίας στον χώρο των κατασκευών, με συνεχείς αυξήσεις του ετήσιου κύκλου εργασιών, το 2008 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, ενώ το 2009 απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Από το Νοέμβριο του 2014, το πτυχίο της εταιρείας αναβαθμίστηκε σε 4ης τάξης.

 

Δομή

Η δομή της αποτελείται από τη διεύθυνση, το οικονομικό τμήμα, το τμήμα οργάνωσης εργοταξίων, το τμήμα διοικητικής παρακολούθησης έργων και τη γραμματεία. Τα τμήματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και χαρακτηρίζονται από την καλή οργάνωση των επιμέρους αρμοδιοτήτων και την ομαλή συνεργασία και υποστήριξη.